Ekološki čebelarji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pogoji za ekološko čebelarjenje

Izbira lokacije čebelnjaka oziroma namestitve panjev

Karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v Republiki Sloveniji

Čebelnjaki morajo biti na takšni lokaciji, da v polmeru 3 km od čebelnjaka medičina, cvetni prah, … izvirajo v glavnem iz ekoloških pridelkov in/ali samoraslega rastlinstva in/ali pridelkov, obdelanih s postopki z majhnim vplivom na okolje in nimajo vpliva na ekološko čebelarjenje..

Potrebno je upoštevati razdaljo od glavnih prometnic (avtocestni križ in avtocestni odseki) in strnjenih mestnih središč, ki mora biti vsaj 1 km. Od odlagališč, sežigališč odpadkov in industrijskih območij, pa morajo biti ekološke čebelje družine oddaljene najmanj 3 km.

 

Določilo je opredeljeno tudi v karti neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v RS, ki je del prej omenjenega pravilnika.

Ustreznost lokacije vašega čebelnjaka lahko preverite na GERK pregledovalniku (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) s tem da vnesete vaše identifikacijske podatke in vklopite potrebne preseke s podatki, ki vam končno pokažejo ustreznost vašega stojišča za ekološko čebelarjenje.

 

Pri prevažanju čebel na različna pasišča mora čebelar obvestiti kontrolno organizacijo o premikih svojih čebel v dogovorjenem roku.

Izgradnja čebelnjaka in čebeljih panjev

Čebelji panji morajo biti zgrajeni pretežno iz naravnih materialov, ki ne predstavljajo tveganja za onesnaženje okolja ali onesnaženje čebeljih pridelkov.

Čebelji panji morajo biti zgrajeni pretežno iz naravnih materialov

V panjih pa lahko uporabljamo le naravne snovi, propolis, vosek in rastlinska olja. Dovoljena je mehanska dezinfekcija, kakor je čiščenje s paro ali neposredno s plamenom.

Za zaščito okvirjev, panjev in satja zlasti pred škodljivci, so dovoljeni ustrezni proizvodi uvrščeni na seznam v Prilogi II, Uredbe 889/08. Za namen čiščenja in razkuževanja zgradb, napeljave, in pripomočkov, pa se lahko uporabljajo proizvodi uvrščeni v Prilogo VII, Uredbe 889/08.

 

 

 

Izbira pasme čebele

V Sloveniji se lahko za ekološko čebelarjenje uporablja le kranjska čebela ali kranjska sivka – Apis mellifera carnica.

Izbira pasme naj temelji na naravni prilagojenosti danim razmeram.

V Sloveniji se lahko za ekološko čebelarjenje uporablja le kranjska čebela ali kranjska sivka – Apis mellifera carnica. V Sloveniji nasploh je dovoljeno čebelariti le s kranjsko sivko.

Razmnoževanje čebeljih družin

V ekološkem čebelarstvu lahko družine obnavljamo le z družinami, ki so oskrbovane po načelih ekološkega čebelarstva,

razen v primeru izjem, ki so opredeljene v zakonodaji o ekološkem kmetovanju. Maticam ni dovoljeno prirezovati krila.

 Dokup čebeljih družin in matic

V primeru katastrofalnih razmer ali izjemnih primerov (visoka smrtnost zaradi bolezni ali drugi vzroki večjih izgub čebeljih družin), lahko pristojni organ (MKGP), če ni na trgu zadostnega števila čebeljih družin iz ekoloških čebelarstev, začasno odobri obnovitev števila čebeljih družin z neekološkimi čebeljimi družinami. V tem primeru je potrebno predhodno poslati vlogo na MKGP z obrazložitvijo vzroka.

Letno se lahko za obnovo čebeljih matic in družin, dokupi do 10 % čebeljih rojev in  matic iz neekoloških čebelarstev pod pogojem, da se namestijo v panjske enote, s satovjem ali satnicami, ki so iz ekološkega čebelarstva in če ni na trgu zadostnega števila ekološko vzrejenih čebeljih matic ali družin.

Uporaba čebeljega voska

Čebelji vosek mora izhajati iz ekoloških čebelarstev.

Čebelji vosek mora izhajati iz ekoloških čebelarstev.

Zagotoviti si moramo obtok voska znotraj obrata. Pri predelavi voska na drugih obratih, pa je potrebno zagotoviti kontrolo in izdelavo satnih osnov iz lastnega voska oziroma voska iz ekoloških obratov.

 

 

 

 

Prehrana čebeljih družin

V čebelji družini moramo vedno pustiti zadostne količine medu in cvetnega prahu.

Za nadomestno krmljenje čebeljih družin lahko uporabimo, v primerih, ko je ogroženo njihovo preživetje, zaradi vremenskih razmer, ekološko pridelan med, ekološko pridelan sladkorni sirup ali ekološki sladkor. Pri nadomestnem krmljenju je potrebno zapisati vrsto uporabljenega izdelka, datume, količine in panje, katerim je bil dodan.

Preprečevanje razvoja bolezni in zdravljenje čebeljih družin

Izrezovanje trotovine je v ekološkem čebelarstvu dovoljeno le za namen obvladovanja populacije varoje.

Izrezovanje trotovine je v ekološkem čebelarstvu dovoljeno le za namen obvladovanja populacije varoje. Če čebelje družine, kljub upoštevanju preventivnih ukrepov, vseeno zbolijo ali se okužijo, jih moramo takoj zdraviti. Uporaba veterinarsko medicinskih sredstev v ekološkem čebelarstvu, mora biti v skladu s točno določenimi načeli. Uporabljajo se lahko le dovoljeni veterinarsko medicinski izdelki. Za zatiranje bolezni in okužbe, ki predstavlja tveganje, da bodo čebelje družine uničene, se lahko uporabijo kemično sintetizirani medicinski izdelki, če njihovo uporabo predpiše veterinar.

Pri zatiranju zajedalske bolezni, varoze čebel, lahko uporabljamo naslednje snovi: mravljično, mlečno, ocetno in oksalno kislino ter mentol, timol, evkaliptusovo olje ali kafro.

Ob uporabi kemično sintetiziranih  zdravil, se ekološke čebelje družine v času zdravljenja prestavijo v izolirane čebelnjake, ves vosek pa zamenja z voskom iz ekološke pridelave. Po zdravljenju se mora ozdravljene čebelje družine pred ponovno vključitvijo v ekološko čebelarjenje, vključiti v enoletno obdobje preusmerjanja, razen v primeru, ko so za zdravljenje uporabljeni izdelki, navedeni v prejšnjem odstavku, namenjeni zatiranju varoje.

Vsako uporabo veterinarsko medicinskih izdelkov mora čebelar evidentirati. Navesti je potrebno vrsto izdelka (vključno z navedbo aktivnih farmakoloških snovi), podrobno diagnozo, odmerke in način uporabe, trajanje zdravljenja in priporočeno karenco. Te podatke je potrebno predložiti nadzornemu organu, preden se proizvodi tržijo kot ekološko pridelani.

Pridobivanje, odvzem in skladiščenje medu

Vsako točenje medu je potrebno vpisati v ustrezno dokumentacijo

Med postopki točenja medu je prepovedana uporaba kemično sintetičnih repelentov in točenje medu iz satov, kjer je prisotna zalega.

Vsako točenje medu je potrebno vpisati v ustrezno dokumentacijo.

Pri tem je potrebno evidentirati odvzem mediščnih satov, točenje medu in pobiranje drugih ekoloških pridelkov ter ob tem navesti datum točenja in pobiranja, količino pridelka, pridelek in vrsto pridelka.