Ekološki čebelarji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vključitev čebelarstva v ekološko čebelarjenje

Kontrolne organizacije

Postopek preusmeritve v ekološko čebelarjenje se prične s prijavo v sistem kontrole ekološkega kmetijstva oziroma v tem primeru čebelarjenja. Kontrolo vršijo v Sloveniji neodvisne, pooblaščene in akreditirane kontrolne organizacije, ki jih imenuje Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. K vlogi morajo predložiti:

  • dokazila o izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih pogojev in
  • akreditacijsko listino (standard SIST EN ISO/IEC 17065:2012), ki jo je izdal javni zavod Slovenska Akreditacija ali katera druga akreditacijska služba države članice, ki je vključena v evropsko akreditacijo.

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Kontrolne organizacije nato vsako leto, kontrolirajo vse ekološke kmetije in tudi čebelarstva. Certificirane kontrolne organizacije v Slovenij so:

 

KON-CERT, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, njihova koda: SI-EKO-001

IKC, Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, njihova koda: SI-EKO-002

BUREAU VERITAS, njihova koda: SI-EKO-003

TUV SUD Sava, njihova koda: SI-EKO-004

Pridelava oziroma predelava čebeljih pridelkov se lahko označi kot ekološka le, če je njihova pridelava oziroma predelava potekala v skladu z določili uredb oziroma pravilnikov ter je predhodno poteklo najmanj dvanajstmesečno obdobje preusmerjanja v ekološko čebelarstvo. Po 12 mesečnem obdobju preusmeritve in izpolnitvi vseh zapisanih določil, lahko čebelarstvo čebelje pridelke, deklarira z nazivom ekološki.

Čebelarstvo, ki želi vstopiti v sistem ekološkega čebelarjenja in uporabljati pri trženju čebeljih pridelkov oznake, ki opredeljujejo ekološko pridelavo, mora izpolnjevati določene zahteve, ki jih narekujejo predpisi s področja ekološke pridelave.

Podpore za ekološko čebelarjenje

Slovenija je z novim programskim obdobjem PRP-2014-2020 uvedla podpore za ekološko čebelarjenje.

Slovenija je z novim programskim obdobjem PRP-2014-2020 uvedla podpore za ekološko čebelarjenje. Program razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 vsebuje tudi poseben ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE. Namen ukrepa je spodbujati kmetijska gospodarstva (KMG) za izvajanje do narave prijaznega kmetovanja, ki bo prispevalo k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, virov pitne vode, rodovitnosti tal …

V okviru ukrepa so predvidena tudi plačila/podpore za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja ali ohranjanje praks in metod ekološkega kmetovanja. Kmetija, ki vstopi v sistem ekološkega kmetovanja, sprva pridobi podporo za preusmeritev v ekološko kmetovanje, pozneje pa za ohranjanje ekološkega kmetovanja na kmetiji.

 

Vsak ekološki čebelar prejme podporo/čebeljo družino/leto, in sicer na podlagi stanja, ugotovljenega na dan kontrole.

 

 

 

Če želite vstopiti v sistem ekološkega čebelarjenja in pridobiti navedeno plačilo, se lahko vanj vključite vsako leto do 31. decembra vse do konca programskega obdobja. Seveda je treba prej urediti registracijo kmetijskega gospodarstva na upravni enoti in pridobiti številko KMG-MID ter se vpisati v register kmetijskih gospodarstev (RKG), vendar je večina čebelarjev to že uredila.
Prijava do omenjenega datuma v letu je eden izmed poglavitnih pogojev za pridobitev plačila oziroma za oddajo zahtevka v prihodnjem letu. Prijavite se pri eni izmed štirih kontrolnih organizacij za ekološko kmetovanje, z njo sklenete pogodbo ter spomladi oddate zbirno vlogo na eni od izpostav za kmetijsko svetovanje, kjer boste še pred tem izdelali program aktivnosti in oddali zahtevek za plačila iz naslova ukrepa Ekološko čebelarjenje.

Po prijavi v kontrolo  vas bodo obiskali pristojni iz kontrolne organizacije in preverili izpolnjevanje pogojev za ekološko čebelarjenje. Te pogoje je treba dosledno upoštevati v celotnem obdobju čebelarjenja, saj je za pridobitev sredstev pomembna tudi pridobitev certifikata kontrolne organizacije.

Po oddaji zahtevka je treba ekološko čebelariti najmanj pet let, kajti ob morebitnem predčasnem prenehanju boste morali vrniti pridobljena sredstva. V tem obdobju so predvidena tudi obvezna letna izobraževanja, ki se jih boste morali udeležiti ter enkrat uporabiti tudi storitev svetovanja.

V zahtevah za izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje na kmetiji/čebelarstvu je opredeljeno, da mora kmetija/čebelar v prvem letu trajanja obveznosti (najpozneje do 20. decembra) izdelati individualni načrt preusmeritve. Ta načrt boste izdelali skupaj s pooblaščeno organizacijo za izdelavo preusmeritvenih načrtov.